Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ „AKADEMIĘ PŁYWANIA LOFF” - "Swim Baby, Swim!".

Postanowienie ogólne:

 1. Zajęcia Akademii Pływania LOFF organizowane są  w okresie od września do czerwca. Dokładny grafik oraz cennik zajęć umieszczony jest na stronie www.akademia-plywania.info

 2. Dzieci biorące udział w zajęciach powinny zostać przebadane przez lekarza, który stwierdzi u nich brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania. Zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej nie jest wymagane. 

 3. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 2 miesięcy do 8 lat. Dzieci do trzeciego roku życia ćwiczą w specjalnych pieluszkach przystosowanych do pływania.

 4. Dzieci ćwiczą w towarzystwie jednego opiekuna i pod kierunkiem trenerów.

 5. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie zasad higieny.

 6. Wpis na listę uczestników jest dokonywany (dziecko + 1 dorosły opiekun) po uprzednim zarezerwowaniu miejsca w konkretnej grupie oraz uiszczeniu opłaty za zajęcia. Zajęć nie można odstępować osobom trzecim. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć

 7. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.

 8. Wejście do strefy płatnej oraz szatni następuje na 15 minut przed zajęciami. Po 30-minutowej lekcji pozostaje 30 minut na przebranie się i wyjście z płatnej strefy pływalni (w ramach opłaty za zajęcia). Przedłużenie pobytu na pływalni wiąże się z dopłatą w kasie ośrodka zgodnie z cennikiem pływalni.

 9. Chip umożliwiający wejście do szatni, odbiera rodzic/opiekun, który uczestniczy w zajęciach – w wodzie dziecko ćwiczy z jednym z rodziców/opiekunów. W przypadku zgubienia, bądź uszkodzenia chipa (paseczka) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy (zakupu nowego paseczka) zgodnie z regulaminem danej pływalni.

 10. Przed zajęciami należy odznaczyć swoje przybycie na liście obecności u instruktora Akademii Pływania LOFF.

 11. Możliwe jest odrobienie nieobecności na zajęciach (w ramach danego kursu) w uzgodnionym wcześniej terminie.

 12. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

 13. Dodatkowe osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie pływalni jedynie w strojach kąpielowych, po uprzednim wykupieniu biletu w kasie ośrodka.

 14. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane jeszcze lekcje, o ile rezygnacja i zwrot karnetu nastąpi do czwartej lekcji włącznie. Karnet należy zwrócić na 7 dni przed kolejną lekcją.

 15. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość regulaminu pływalni.

 16. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka oraz własnego podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć nauki pływania, w sytuacjach aranżowanych przez organizatorów kursów. Oświadczenie z własnoręcznym podpisem należy złożyć razem z dowodem wpłaty przed przystąpieniem do zajęć.

 17. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka oraz własnego na rożnych polach eksploatacji np. na stronach www.akademia-plywania.info, akademia-loff.com, Facebook.com, youtube.com, oraz w innych mediach.

 18. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia, że:

 • zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni,

 • godzą się na wykorzystanie ich wizerunku /można dzieciom oraz opiekunom robić zdjęcia na zajęciach,

 • dziecko jak i opiekun uczestniczący w zajęciach są zdrowi.

 1. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu